Regulamin bonów prezentowych

Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.
 2. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest DIAMOND BEAUTY Lidia Wolna ul. Ciasna 10, 41-209 Sosnowiec, NIP:6443108751 , dalej jako Diamond Beauty.
 3. Wydawca oferuje do nabycia w Salonie Diamond Beauty, Bony Podarunkowe o dowolnej wartości lub Bony podarunkowe na konkretne, wybrane usługi lub produkty dostępne w Salonie.
 4. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Podarunkowego.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za Usługi przez niego nabywane.
 6. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania z Zabiegów dostępnych w Salonie Diamond Beauty.
 7. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 8. Bonu Podarunkowego nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Bonu Podarunkowego.
 9. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

 

 

Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych, sporządzony i stosowany przez Wydawcę
 1. Bon podarunkowy – bon uprawniający do korzystania z Usług Salonu wydany w formie elektronicznej lub fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego skorzystania z usług Salonu lub konkretnej, wskazanej usługi Salonu.
 2. Wydawca – oznacza DIAMOND BEAUTY Lidia Wolna , ul. Ciasna 10, 41-209 NIP: 6443108751.
 3. Klient – osoba nabywająca Bon Podarunkowy.
 4. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy.
 5. Salon – oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 6. Usługi/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.

 

 

Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za Zabieg.
 2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na Usługi dostępne w ofercie Salonu lub na Usługę wskazaną na Bonie Podarunkowym.
 3. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Bonu Podarunkowego. Niewykorzystane środki pozostają na Bonie Podarunkowym do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Bonu Podarunkowego.
 4. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klient lub Posiadacz realizujący Bon Podarunkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Bonu Podarunkowego nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Salonie w chwili realizacji Bonu Podarunkowego przez Posiadacza.
 6. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Bonu Podarunkowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Bonie Podarunkowym lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego.
 7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt z recepcją Salonu.
 1. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Salonu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Bon Podarunkowy.
 2. Bon Podarunkowy należy okazać przed skorzystaniem z Zabiegu.
 3. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24 godziny przed umówioną wizytą/ zgodnie z zasadami umawiania i odwoływania wizyt zawartymi w Regulaminie wizyt Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 4. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
 5. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
 6. Bony Podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.

 

 

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Bonu Podarunkowego, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Wizyt.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta lub Posiadacza.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Bonu Podarunkowego, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny.
 3. Kupujący Bon Podarunkowy, jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Integralną częścią Regulaminu Bonów Podarunkowych jest Regulamin Wizyt obowiązujący w Salonie.