Regulamin wizyt

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie DIAMOND BEAUTY Lidia Wolna
 2. Ciasna 10, 41-209 Sosnowiec, zwanego dalej „Salonem”.
 3. Salon świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 21:00 oraz w soboty w godzinach: 9:00 – 14:00.
 4. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.
 5. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 6. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Usługodawca – oznacza:

Lidia Wolna-  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DIAMOND BEAUTY, pod adresem ul. Ciana 10, 41-209, Sosnowiec, NIP:6443108751, REGON: 381032708
zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail:kontakt@diamondbeautylidiawolna.pl numer telefonu: 571278150.

 

 

Klienci

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
 
 

Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług opublikowanym na stronie internetowej Salonu, dostępnym w Salonie.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 4 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
 
 

Rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarnie, telefonicznie. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest może żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 30% ceny Zabiegu.
 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 3. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 4. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.
 
 

Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5 – 10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. uzupełnienia odpowiednich dokumentów lub skorzystania z toalety.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut.
 3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.
 
 

Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie.
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
 4. a) płatność gotówką w recepcji Salonu,
 5. b) płatność kartą płatniczą,
 6. c) płatność przelewem przed lub zaraz po wykonanym Zabiegu.
 7. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.
 
 

Standardy pracy Salonu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych i/lub zdezynfekowanych narzędzi i/lub urządzeń.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska i rąk oraz narzędzi i/lub urządzeń wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta,

są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

 1. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu. Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 2. a) przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 3. b) w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 4. c) do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 5. d) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 6. e) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi i/lub urządzeń.
 

Reklamacja

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
 

Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 28.09.2018 r.
 
 
 

Załącznik nr 1   Wzór klauzuli informacyjnej

Zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych „RODO” :

¨WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych w tym w postaci danych szczególnych dotyczących stanu mojego zdrowia w celu przeprowadzenia konsultacji oraz bezpiecznego dla zdrowia i życia doboru zabiegów i usług świadczonych przez VANILLA LASER Instytut Kosmetologii Estetycznej.

¨WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach: przesyłania informacji handlowej na podany numer telefonu

¨WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach: przesyłania informacji handlowej na podany adres e-mail

¨OŚWIADCZAM, iż zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO i rozumiem, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na jej podstawie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

……………………………………………..

Data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Górnicka-Świerk prowadzącą działalność gospodarczą pn. VANILLA LASER Instytut Kosmetologii Estetycznej z siedzibą ul. Orzeszkowej 8/A1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6751356054; e-mail: vanillalaser@gmail.com, zwana dalej Administratorem;

2) Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkie uwagi i zapytania proszę kierować bezpośrednio na kontakt podany w pkt 1);

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług kosmetologicznych i zapłaty za nie tj. na podstawie art. 6 ust 1 b RODO (Dane są konieczne w celu wystawienia faktury/rachunku, ustalenia przeprowadzenia konsultacji oraz bezpiecznego dla zdrowia i życia doboru zabiegów i świadczonych usług, kontaktu w celu ustalenia szczegółów, zmiany terminów wizyt oraz w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń), a także w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną i innych usług jakie zapewnia Administrator na podstawie art. 6 ust 1 pkt a tj. zgody Klienta.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora Danych oraz mogą być podmioty zleceniobiorcy w zakresie obsługi finansowej i inni zleceniobiorcy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż przez Administratora Danych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi w tym 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie) a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody najpóźniej do czasu jej cofnięcia; 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, NIP jeśli jest wymagany, adres e-mail, numeru telefonu jest wymagane w celu zawarcia umowy, realizacji i ustalenia szczegółów usługi, zawiadamiania o zmianach w terminach wizyt, wystawienia rachunku/faktury, obsługi reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne jednakże odmowa podania jakichkolwiek z wyżej wymienionych danych z wyjątkiem numeru telefonu, adresu e-mail i NIP osoby fizycznej spowoduje niemożność zawarcia umowy. Niepodanie adresu email skutkować będzie niemożnością wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Podanie danych o stanie zdrowia w celu przeprowadzenia konsultacji bądź doboru zabiegów i usług świadczonych przez Instytut jest dobrowolne, ale ich nie podanie może spowodować odmowę wykonania poszczególnych kategorii zabiegów bądź niepełne wykonanie usługi w związku ochroną Państwa życia i zdrowia. 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.